VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost PT. BALI MANIA INDONESIA, registrovaná (business registration number) pod číslem: 0220102841276, se sídlem Komplek Nakula Plaza B 8, Jalan Nakula, Kuta, Badung 803 61 Bali, Indonesia, oddíl B, vložka 2943 (dále jen „Společnost“, “Prodávající”) v rámci své činnosti připravuje a pořádá tzv. workshopy, semináře, poradenství a jiné služby jako je prodej apod.

 

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují základní práva a povinnosti smluvních stran vztahujících se k poskytování objednaných služeb klientem u společnosti PT. BALI MANIA INDONESIA objednaných na webových stránkách https://balimania.cz/.

 

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

1.5. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravenými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

1.6. Tyto VOP se vztahují na všechny osoby, firmy, společnosti nebo jiné subjekty uvedené na rezervačním objednávce (dále jen „Klient“, “Kupující”) v souvislosti s provedenou objednávkou klienta na poskytnutí služeb Společnosti. Služba společnosti je vždy přesně specifikována v objednávce Klienta.

 

1.7. Odesláním objednávky služby prostřednictvím webových stránek Společnosti (dále jen „Objednávka“) Zákazník souhlasí s těmito VOP a zavazuje se těmito VOP řídit. Jestliže s těmito obchodními podmínkami Klient nesouhlasí, nemůže Společnost jeho objednávku přijmout.

 

1.8. Proces uzavírání smlouvy mezi Klientem a Společností (dále také společně jako „Smluvní strany“) probíhá tak, že Klient činí Objednávku Společnosti. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím on-line registrací na webových stránkách Společnosti. Přijaté Objednávky jsou zařazovány podle termínu doručení. Po odeslání Objednávky obdrží Klient její potvrzení na e-mail. Přijetí Objednávky nabývá účinnosti okamžikem, kdy Společnost Objednávku potvrdí, čímž je Smlouva uzavřena (dále jen „Smlouva“).

 

1.9. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Objednávek Klienta.

 

1.10. Tyto VOP jsou závazné pro obě Smluvní strany a jsou nedílnou součástí každé 

Objednávky.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Předmětem Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího poskytnout Kupujícímu ve smluveném termínu vybranou službu či účast na workshopu nebo semináři a závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu. 

 

2.2. Veškerá prezentace zboží či služeb umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva je uzavřena až okamžikem připsání úhrady ceny za danou službu na účet Společnosti. 

 

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží či službách, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny zboží či služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

 

2.4. Objednání zboží či služby probíhá na základě rezervačního formuláře umístěného na webové stránce pod tlačítkem „Rezervovat“ neboli na základě uzavření smlouvy týkající se přímo dodání dané služby. Kupující po stisknutí tohoto tlačítka vyplní rezervační formulář, jehož odesláním informuje Prodávajícího o svém zájmu o dané zboží či službu (dále jen „Objednávka“). 

 

2.5. Rezervační formulář obsahuje zejména tyto informace: 

 

2.5.1. Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa) a emailovou kontaktní adresu Kupujícího.

 

2.5.2. Rovněž je třeba, aby Kupující před odesláním Objednávky souhlasím se zněním těchto všeobecných Obchodních podmínek zaškrtnutím příslušného souhlasného pole. 

 

2.6. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. 

 

2.7. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „rezervovat“, popřípadě „koupit“. Tato Objednávka je zatím nezávazná. 

 

2.8. Po odeslání Objednávky přes tlačítko „koupit“ bude Kupující přesměrován na platební bránu, kde si bude moci vybrat způsob platby. Pokud Kupující odešle Objednávku přes tlačítko „rezervovat“, zašle Prodávající na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v registračním formuláři (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“) nabídku dané služby, v níž budou specifikovány detaily a způsob platby (dále jen „Nabídka“). 

 

2.9. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem připsání úhrady ceny za zboží či službu na účet Prodávajícího. 

 

2.10. Při rezervaci na webové stránce a při objednávání zboží či služby je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje jsou Prodávajícím považovány za správné. 

 

2.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). 

 

2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3. Cena služby

3.1. Klient se uzavřením Smlouvy zavazuje Společnosti zaplatit za poskytnuté služby odměnu. Ceny za služby jsou vždy platné a závazné v okamžiku jejich zveřejnění.

 

3.2. Společnost si vyhrazuje právo ceny kdykoliv změnit, přičemž tyto změny nebudou mít vliv na Objednávky, které již byly ze strany Společnosti akceptovány.

 

3.3. Ceny zboží a služeb jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši.

 

3.4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

3.6. Na vyžádání vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží či služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. 

3.7. Není-li stanoveno jinak, odměnu nelze vrátit zpátky.

 

3.8. Daňové doklady budou účastníkům na základě jejich žádosti zaslány prostřednictvím e-mailu do 24 hodin po připsání platby, není-li dohodnuto jinak.

4. Práva a povinnosti klienta

4.1. Klient se zavazuje po dobu trvání Smlouvy na žádost Společnosti s ním účelně spolupracovat a poskytnout mu nezbytnou součinnost za účelem splnění předmětu Smlouvy.

 

4.2. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze od Objednávky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění Společnosti (účast na workshopu či semináři, k níž Objednávka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

5. Povinnosti společnosti

5.1. Společnost je povinna postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Klienta. Společnost je povinna oznámit Klientovi skutečnost, že objednaná služba byla z jakéhokoliv důvodu zrušena nebo změněna, a to prostřednictvím e-mailového kontaktu, kterým bude Klient vyrozuměn o důvodu.

 

5.2. V případě změny termínu ze strany Společnosti má právo Klient odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od smlouvy ze strany Klienta z důvodu uvedeném v předchozí větě vzniká Klientovi nárok na vrácení již zaplacené ceny.

 

5.3. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodu vyzvat Klienta k provedení identifikace. Klient tímto přijímá povinnost takové výzvě neprodleně vyhovět.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

6.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@balimania.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 

6.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží či služby na základě oprávnění plynoucího z registrace firmy PT. BALI MANIA INDONESIA k podnikání na území Indonésie legálním způsobem. Tím, že klienti společnosti jsou z převážné většiny občané České republiky, se tyto podmínky řídí českým právním zákonem. Dozor nad daňovými záležitostmi provádí příslušný úřad v Indonésii.

 

6.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

6.7. Webová stránka a veškerá její náplň je autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem Prodávajícího. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této webové stránky (texty, obrázky, popisy, parametry, návody, videa, audiovizuální průvodci ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu Prodávajícího.

 

6.8. Veškeré informace publikované na těchto webových stránkách jsou nezávazné informace obecné povahy. Představují doporučení, která mnohdy vycházejí z vlastní zkušenosti Prodávajícího. Prodávající se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Z obsahu těchto stránek, poskytováním služeb (zejména seminářů) a ze zasílaných newsletterů nevzniká Prodávajícímu žádný závazek v souvislosti s uvedeným obsahem. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a úpravy obsahu bez předchozího upozornění. Prodávající nenese vůči Kupujícímu a jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, ani za následky ušlého zisku a dalších nákladů, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím služby Prodávajícího, ani prostřednictvím provozované webové stránky.

7. Ochrana práv duševního vlastnictví

7.1. Jakékoliv nedovolené fotografování a nahrávání nebo přenášení zvukového nebo obrazového záznamu, údajů nebo informací je výslovně zakázáno.

 

7.2. Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání semináře či workshopu, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jakýmkoliv způsobem Klientem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

 

7.3. Společnost nenese odpovědnost vůči Klientovi (jako účastníkovi workshopu či semináře) nebo jakékoliv třetí osobě za to, že Klient či třetí osoba bude podklady nebo materiály poskytnuté v rámci konání akce včetně post-seminářových balíčků dále zpracovávat, kopírovat, rozšiřovat, komerčně využívat nebo využívat k veřejným prezentacím.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů se řídí obecně platnými právními předpisy. Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na webu Společnosti.

 

8.2. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

8.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Kupující souhlasí také se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Ze zasílání těchto sdělení se může Kupující kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu přímo v těchto sděleních. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

 

8.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při rezervaci a při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

9.2. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy, včetně těchto VOP, se řídí českým právním řádem.

 

9.3. Odchylná ujednání v Objednávce mají přednost před těmito VOP. Působnost VOP nebo jejich části je možné vyloučit jen písemnou dohodou Smluvních stran.

 

9.4.Pokud vztah založený Kupní smlouvou – rezervací obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

9.5. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

9.6. Při odeslání rezervace účastníci potvrzují, že jim je znám obsah těchto všeobecných Obchodních podmínek, že si je přečetli, že jejich obsahu rozumí a že proti nim nemají žádné výhrady.

 

9.7. Kupní smlouva – rezervace včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

9.8. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování je totožná s adresou v úvodním ustanovení.

 

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 5.9.2022.