ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PT. Bali Mania Indonesia, registrovaná (business registration number) pod číslem: 0220102841276, se sídlem: Komplek Nakula Plaza B 8, Jalan Nakula, Kuta, Badung, 803 61 Bali, Indonesia. (dále jen: „správce“ a „pořadatel“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Komplek Nakula Plaza B 8,

Jalan Nakula, Kuta, Badung

803 61 Bali, Indonesia

 

email:   info@balimania.cz

telefon: +62 821 463 18 878

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

1.5. Správce je také pořadatelem akcí a spravuje vybrané osobní údaje účastníků akcí (dále jen „účastník“ nebo „klient“). Tento informační dokument shrnuje informace o sbíraných datech a o nakládání s nimi. Dokument poskytnut všem účastníkům a zájemcům o účast v elektronické podobě při online registraci a na místě konání akce v listinné podobě.

 

1.6. Při elektronické registraci k účasti na akci a podpisem prezenční listiny na místě akce účastník potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil a že s jeho zněním souhlasí. Pořadatel zajišťuje, aby se účastníci s dokumentem seznámili, a dle zájmu poskytuje relevantní dodatečné informace.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

1.5. Správce je také pořadatelem akcí a spravuje vybrané osobní údaje účastníků akcí (dále jen „účastník“ nebo „klient“). Tento informační dokument shrnuje informace o sbíraných datech a o nakládání s nimi. Dokument poskytnut všem účastníkům a zájemcům o účast v elektronické podobě při online registraci a na místě konání akce v listinné podobě.

 

1.6. Při elektronické registraci k účasti na akci a podpisem prezenční listiny na místě akce účastník potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil a že s jeho zněním souhlasí. Pořadatel zajišťuje, aby se účastníci s dokumentem seznámili, a dle zájmu poskytuje relevantní dodatečné informace.

2. Zpracování osobních údajů účastníků

2.1.  PT. Bali Mania Indonesia zpracovává osobní údaje klienta v následujícím rozsahu:

 • jméno, příjmení, akademický titul,
 • e-mailová adresa,
 • popřípadě telefonní číslo a bydliště – pro účely kupní smlouvy.

2.2. Provedením registrace v elektronické nebo listinné formě uděluje účastník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů:

 • jméno, příjmení, akademický titul,
 • e-mailová adresa,
 • popřípadě telefonní číslo a bydliště – pro účely kupní smlouvy.

2.3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu byly poskyty klientem nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění klientovi objednávky.

 

2.4. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

2.5. Účastník bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů v rozsahu dle čl. 2.1. je nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se vztahuje na pořadatele jako správce osobních údajů. Poskytnutí těchto osobních údajů účastníkem je povinné, bez těchto údajů nemůže pořadatel plnit své povinnosti vyplývající z účastníkovy registrace.

 

2.6. Účelem zpracování osobních údajů pořadatelem takto získaných je výhradně evidence účastníků akce, umožnění jejich účasti na akci a plnění povinností pořadatele uložených zákonem o účetnictví, poskytovateli dotace / veřejné podpory a právními předpisy o poskytování dotace / veřejné podpory, zejména prokázání účelného vynaložení veřejných prostředků.

 

2.7. Zpracovávané osobní údaje jsou získány dobrovolně přímo od účastníků akcí. Osobní údaje jsou pořadatelem zpracovávány po dobu nutnou pro splnění všech povinností pořadatele jako příjemce podpory a dle právních předpisů o účetnictví, event. o veřejné podpoře. Osobní údaje, které nejsou výše uvedeného druhu, jsou pořadatelem archivovány nejdéle po dobu 10 let od poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních informací.

 

2.8. Osobní údaje dle čl. 2 může pořadatel předat příslušným orgánům veřejné moci v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zákona, nebo poskytovateli dotace v rámci prokazování účelného vynaložení peněžních prostředků). Osobní údaje účastníka nepředává pořadatel jiným osobám – třetím osobám mimo společnost.

3. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů pořadatelem

3.1. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných pracovníků. Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou zpracovávány ve formě evidencí na zabezpečených elektronických úložištích pořadatele, s omezeným přístupem třetích osob. Osobní údaje získané v listinné podobě zpracovává pořadatel v rámci listinných spisů uložených v zabezpečených prostorách pořadatele, bez přístupu třetích osob.

 

3.2. Pořadatel zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní interní předpis pořadatele.

 

3.3. Pořadatel v rámci zpracování osobních údajů účastníků neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování, mající pro účastníka právní účinky nebo účastníka se jakkoli významně dotýkající. Pořadatel nezpracovává o účastnících žádné údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje).

 

3.4. Pořadatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Informace o právech účastníka v rámci zpracování osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR má účastník tato práva:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR; právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky a to emailem: info@balimania.cz;
 • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

4.1. Účastník má právo požadovat na pořadateli, aby mu poskytl přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování.

 

4.2. V případě, že se účastník domnívá, že pořadatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s identifikovaným účelem nebo s právními předpisy, je oprávněn na pořadateli požadovat vysvětlení a zjednání nápravy. Zpracovává-li pořadatel nepřesné osobní údaje účastníka, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.

 

4.3. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, pokud odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod. Účastník je oprávněn požadovat na pořadateli omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy účastník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit.

 

4.4. V případě, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka na základě jeho souhlasu ve smyslu čl. 3., je účastník oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Pořadatel je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, pokud neprokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami účastníka.

 

4.5. V případě podezření, že pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou nebo nevyhoví-li pořadatel některému z výše uvedených požadavků účastníka, je účastník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

5.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

5.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného/šifrovaného přístupu na web.

 

5.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6. Ukládání a zpracování cookies

6.1. Na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES na webových stránkách jsou využívány cookies. Jedná se o  textové soubory kratšího rozsahu, které jsou vytvářeny na mém webovém serveru a jsou ukládány vaším webovým prohlížečem (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer apod.) přímo ve vašem počítači. V tomto souboru jsou poté ukládány všechny informace o vás, které Balimania.cz web získal. S každou další návštěvou pak webový prohlížeč pošle takový uložený soubor zpět na server, který je pak dál zpracovává. V rámci vaší návštěvy na Balimania.cz webových stránkách má klient právo dát souhlas k uložení cookies do svého počítače nebo je odmítnout.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

7.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

7.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.9. 2022.